Navigácia

Kontakt

 • Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, Krompachy
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Naša škola

Štvrtok 16. 8. 2018

Počet návštev: 89244

Novinky

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Priebeh účelového cvičenia:

  V tento deň sa postupovalo podľa vypracovaného plánu. Žiaci počas cesty z budovy na Lorencovej ulici boli oboznámení priamo v teréne s bezpečnosťou na ceste, spoznávali dopravné značky, sledovali premávku. Po príchode na školský dvor Ul. SNP žiaci prešli postupne stanovišťami a to streľba zo vzduchovky, CO, prvá pomoc a hod granátom na cieľ /ktorý bol v ten deň doplnený/.Žiaci prešli stanovišťami podľa plánu. Nestal sa žiaden úraz.

  Priebeh športových hier:

  Postupovalo sa podľa plánu, žiaci boli v teréne na lúke. Počas cesty boli oboznámení z dopravnou výchovou, na lúke boli oboznámení s poskytovaním prvej pomoci v teréne za použitia dostupných pomôcok. Využité boli poznatky z vlastivedy a vecného učiva o prírode, vyzbierali odpadky v prírode a sledovali vtáctvo a spoznávali rastlinky. Keďže boli v prírode tak si zasúťažili a tak rozvíjali svoju obratnosť a kondíciu.

 • Beseda sa uskutočnila v komunitnom centre na Hornádskej ulici. Náčelník MS polície žiakom priblížil ako sa správať cez prázdniny, aby nedošlo k úrazom. Povedal im ako dodržiavať bezpečnosť hlavne pri rôznych športových hrách, kúpaní, bicyklovaní a výletoch s mladšími súrodencami. Tiež upozornil žiakov aby sa nevydávali z domu na dlhé cesty, nech sa nestratia, nech neostávajú a nekomunikujú s cudzími ľuďmi. Povedal im kde sa môžu obrátiť v prípade núdze, nešťastia, úrazu a pod. Beseda žiakom dala množstvo poznatkov za čo pánovi Náčelníkovi MS polície ďakujeme.

 • Problematika drog je v dnešnej spoločnosti veľmi aktuálnou témou.

  Pre mnohých mladých ľudí je spôsobom trávenia voľného času. Škola by mala predstavovať bezdrogové prostredie a poskytovať vhodný príklad zo strany učiteľov, ktorí by mali žiakov naučiť vhodne tráviť svoj voľný čas.

  Organizovaním športových aktivít chceme spojiť športovanie a dobré pocity z neho s posilňovaním zdravia a odstrániť tak potrebu umelých zážitkov prostredníctvom drog.

  V snahe ukázať žiakom našej školy možnosti trávenia voľného času v spoločnosti svojich priateľov sme dňa 19.6.2018 zorganizovali v rámci projektu „Zober loptu, nie drogy“ v spolupráci s Občianskym združením „Zober loptu, nie drogy“ Športový deň.

 • Letné prázdniny sú dlhé školské prázdniny v lete ktoré začínajú spravidla od začiatku júla do konca augusta. Cez toto obdobie sú žiaci väčšinou doma, preto boli oboznámený ako sa máju správať a chovať cez letné obdobie. Povedali sme si aj o poriadku okolo svojho obydlia a okolia.

  Mgr. Dravecká, 18.6.2018

 • Poistenie je vzťah medzi dvoma zmluvnými stranami - poistníkom a poisťovňou. Poistiť možno život, zdravie, úraz, invaliditu, majetok, zodpovednosť za škodu i finančné straty. Poisťovňa je finančný ústav, ktorý má licenciu na poisťovaciu činnosť. Jej úlohou je kryť poistné riziká - nebezpečenstvá, ktoré môžu viesť k vzniku poistnej udalosti. V rámci získavania kompetencií z oblasti finančnej gramotnosti sa žiaci z prezentácie a rozhovorov dozvedeli, že poistenie pomáha chrániť svoj život, či majetok pred neočakávanými životnými udalosťami. Na Slovensku si môžeme vybrať z mnohých produktov, ktoré ponúkajú rôzne poisťovne.

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, Krompachy
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Fotogaléria