Navigácia

Vnútorný školský poriadok

 

Vnútorný školský poriadok školy je súhrn noriem spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu žiakov, učiteľov a nepedagogických  zamestnancov. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote školy je základnou povinnosťou každého žiaka a zamestnanca.

 

Všeobecné pravidlá

 

 1. Žiaci dodržujú pravidlá školského poriadku, s ktorými sa oboznámia na začiatku školského roka.
 2. Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať vnútorný poriadok školy.
 3. Žiaci sa správajú slušne a zdvorile nielen v škole, ale aj v mieste bydliska a na spoločenských a športových podujatiach organizovaných školou.
 4. Žiakom je zakázané nosiť do školy veci, ktoré nesúvisia s výučbou a môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie spolužiakov a zamestnancov školy.
 5. Žiakom je prísne zakázané fajčenie, užívať alkohol a omamné látky.
 6. Žiaci majú zakázané nosiť do školy ostré predmety.
 7. Za cenné veci, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom – ako je mobil, výrobky zo žltého kovu a iné nezodpovedá škola.

 

POVINNOSTI  ŽIAKOV

 1. Príchod žiakov do školy

 

Žiaci prichádzajú do školy po chodníkoch a dodržiavajú pri prechode cez cestu dopravno- bezpečnostné predpisy pre chodcov. Cez cestu prechádzajú na miestach vyznačených dopravným značením.

 

 1. Žiak na vyučovanie prichádza tak, aby pred začiatkom vyučovacej hodiny bol na svojom mieste v triede. Na dopoludňajšie vyučovanie  do školy prichádza o 7.45 hod., na popoludňajšie vyučovanie prichádza o 13.15 hod. Dopoludňajšie vyučovanie začína  o 8.00 hod., popoludňajšie vyučovanie začína o 13.30 hod.
 2. Žiak, ktorý príde skôr ako je stanovená doba, sa nesmie zdržiavať v budove školy.
 3. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas, vhodne upravený, v primerane slušnom oblečení.
 4. Pred vstupom do budovy  si očistí obuv.
 5. Budova školy sa uzavrie pri dopoludňajšom vyučovaní o 8.00 hod., pri popoludňajšom vyučovaní o 13.30 hod. Pri opakovaných neospravedlnených neskorých príchodoch do školy, môže byť žiak potrestaný zníženou známkou zo správania za porušovanie školského poriadku.

 

 

 1. Správanie sa žiakov na vyučovaní

 

 1. Žiak prichádza na vyučovanie na všetky školské činnosti včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Na vyučovaciu hodinu sa žiak pripraví cez prestávku.
 2. Žiak, ktorý príde na vyučovanie z vážnych dôvodov oneskorene, uvedie dôvod omeškania vyučujúcemu na hodine. Ak žiak chýba z celej vyučovacej hodiny, ospravedlní sa triednemu učiteľovi – písomne. Zakazuje sa rušiť bez vážneho dôvodu priebeh hodiny.
 3. Každý žiak má určené miesto v triede podľa zasadacieho poriadku, v odborných učebniach určuje žiakovi miesto vyučujúci daných predmetov.
 4. Do odborných učební sa žiaci premiestňujú v doprovode vyučujúceho, bez dozoru sa v odbornej učebni nezdržiavajú. V odbornej učebni žiaci dodržiavajú prevádzkový poriadok.
 5. Pred začiatkom vyučovacej hodiny je žiak na svojom mieste v triede a v tichosti očakáva vyučujúceho učiteľa.
 6. Žiak na vyučovaní pozorne sleduje priebeh hodiny, svedomito a aktívne pracuje, nenarúša hodinu.
 7. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil ospravedlní sa učiteľovi pred začiatkom hodiny a uvedie dôvod.
 8. Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Ak žiak vie, že vymešká vyučovanie z vopred známeho dôvodu, vyžiada si dovolenie.
 9. Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný hodnoverne ospravedlniť.
 10. Žiak môže opustiť triedu, pracovné miesto, budovu školy, ihrisko len so súhlasom vyučujúceho. Ak žiak svojvoľne odíde z vyučovacej hodiny alebo nedovolene opustí priestory školy, triedny učiteľ tento skutok rieši ako vážne porušenie školského poriadku.
 11. Povolenie opustiť školu dáva:
  • z 1 vyučovacej hodiny učiteľ daného predmetu a oznámi to triednemu učiteľovi
  • na 1 deň dáva povolenie triedny učiteľ po predbežnej ústnej alebo písomnej žiadosti rodiča
  • na viac ako 1 deň dáva riaditeľ školy po písomnej žiadosti rodičov a prejednaní s triednym učiteľom
 12. Žiak udržiava svoje miesto v čistote.
 13. Vymeškané hodiny ospravedlňuje triedny učiteľ po predložení písomného ospravedlnenia podpísaného rodičom, ošetrujúcim lekárom alebo zákonným zástupcom žiaka, prípadne telefonickom ospravedlnení rodičom.
 14. Žiak je povinný pravidelne sa zúčastňovať aj popoludňajšieho vyučovania.
 15. Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi, zvukovými modulátormi a audiovizuálnymi prístrojmi môžu žiaci  len so súhlasom a v prítomnosti učiteľa. Pri poškodení zariadenia, budovy a techniky, škodu hradí rodič, resp. zákonný zástupca žiaka, ktorý škodu spôsobil.
 16. Žiak sa nesmie vykláňať z okien a vyhadzovať odpadky mimo košov na odpadky.
 17. Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak nepotrebuje (žuvačky, rádiá, wolkmeny, magnetofóny, CD prehrávače, karty, cigarety, nevhodné časopisy, nožíky , spreje a pod.). Klenoty, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Mobilný telefón smie žiak v škole použiť po predchádzajúcej dohode triedneho učiteľa a rodiča a iba v nevyhnutných a vážnych situáciách.
 18. Oslovenie a pozdravy :
  • Žiak zásadne zdraví všetkých zamestnancov školy
  • Žiak oslovuje všetkých pracovníkov školy pán – pani

 

 

 1. Správanie sa žiakov cez prestávky a počas premiestňovania sa do odborných učební a iných priestorov školy.

 

 1. V čase malej prestávky medzi jednotlivými hodinami žiaci navštevujú sociálne zariadenia a premiestňujú sa do odborných učební.                                                                                                        

 

Dvere tried sú počas malých prestávok otvorené.

 

 1. Po 2. vyučovacej hodine je veľká prestávka. Počas veľkej prestávky sa žiaci prechádzajú na chodbe a v prípade priaznivého počasia na školskom dvore pod dozorom službukonajúceho pedagóga.
 2. Počas veľkej prestávky nesmú žiaci opustiť uvedený priestor, alebo sa zdržiavať mimo dohľadu dozor konajúceho učiteľa
 3. Počas prestávok žiaci dodržujú bezpečnostné pokyny, pokyny dozor konajúcich učiteľov, bezdôvodne sa nepohybujú po škole, nezhromažďujú sa pred triedami, pri toaletách a pred zborovňou školy.
 4. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú prostredníctvom svojho triedneho učiteľa.
 5. Cez prestávku chodia pre školské pomôcky učiteľom určení žiaci.

 

 

 1. Odchod žiakov zo školy

 

 1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny podľa rozvrhu, si každý žiak uloží svoje veci a vyčistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu.
 2. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, na chodbe sa zoradia a pod vedením učiteľa opustia priestory školy.
 3. Po skončení vyučovania majú žiaci zákaz zdržiavať sa v budove  a v areáli školy  bez dozoru.

 

 

 1. Práva žiakov

 

Žiaci ŠZŠ SNP 49 a Lorencova 45, 053 45 Krompachy majú všetky práva a slobody vyhlásené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v Listine práv dieťaťa. Sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti a osobitné požiadavky školy.

V zmysle „Dohovoru o právach dieťaťa“ zb. zákonov  č. 104/1991 má žiak právo na :

 

 • harmonický rozvoj osobnosti
 • výchovu v duchu mieru, dôstojnosti, znášanlivosti, slobody, rovnosti, solidarity a demokracie
 • ochranu pred všetkými formami diskriminácie alebo trestania, ktoré vyplývajú z postavenia, činnosti, vyjadrených názorov alebo presvedčenia jeho rodičov alebo členov rodiny
 • slobodu myslenia, svedomia a náboženstva

 

 1. Každý žiak má právo získať vzdelanie, ktoré bude zvyšovať jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a ktoré má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a základným slobodám. Základné vzdelanie je bezplatné a povinné. Žiaci majú možnosť primerane využívať školské zariadenie, odborné učebne a výpočtovú techniku, školskú knižnicu.
 2. Žiak má právo na názor – učiteľ by mu mal dať priestor pre vyjadrenie vlastného názoru, postojov, vlastnej tvorivosti, redukovať pamäťové reprodukcie. Žiak má právo aj na omyl, zmenu názorov a právo na vývin.
 3. Žiak má právo na informácie týkajúce sa jeho osoby, výchovno-vzdelávacieho programu školy a možností, ktoré pre žiaka ponúka. Každý žiak má právo poznať vnútorný poriadok školy. Je zakázané šíriť informácie, ktoré ohrozujú zdravý a telesný vývin žiakov. Preto máme v učebni informatiky zablokované prístupy k programom, ktoré takú možnosť dávajú.
 4. Žiak má právo na objektívne hodnotenie.
 5. Každý žiak má právo na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím a zanedbávaním – voči žiakovi nemôžu byť uplatňované disciplinárne opatrenia, pri ktorých by dochádzalo k ponižovaniu jeho ľudskej dôstojnosti (bitie , šikanovanie, nadávky).

 

 

 1. Starostlivosť o školský majetok

 

 1. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. Je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín.
 2. Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný zaplatiť rodič žiaka resp. jeho zákonný zástupca.
 3. Ak v triede dochádza k výmenám žiakov, je učiteľ po návrate do kmeňovej triedy skontrolovať stav triedy.
 4. Ak žiak v priestore školy, hlavne na sociálnych zariadeniach, je svedkom poškodzovania majetku školy, okamžite to hlási vedeniu školy.

 

 

Výchovné opatrenia za porušovanie vnútorného poriadku

 

 1. Napomenutie triednym učiteľom bude udelené za :
  • menej závažné porušovanie školského poriadku aj po verbálnych upozorneniach
  • 1- 4 neospravedlnené hodiny ( zavinených  žiakom )

 

 1. Pokarhanie triednym učiteľom bude udelené po prerokovaní s rodičom za :
  • opakované menej závažné porušovanie školského poriadku aj po napomínaní triednym učiteľom
  • za viac ako 35 neospravedlnených hodín ( zavinených  žiakom )
  • nerešpektovanie pokynov pedagóga , či zamestnanca školy, narúšanie vyučovania
  • hrubé alebo vulgárne správanie sa voči iným žiakom
  • verbálne sexuálne obťažovanie
  • zistené fajčenie , užitie drogy či alkoholu

 

 1. Pokarhanie riaditeľom školy bude udelené po prerokovaní na pedagogickej rade za :
  • opakované menej závažné porušovanie školského poriadku aj po pokarhaní triednym učiteľom , krádež
  • závažné porušenie školského poriadku, úmyselné poškodenie školského majetku
  • za viac ako 60 neospravedlnených hodín ( zavinených žiakom )
  • hrubé alebo vulgárne správanie sa voči zamestnancom školy
  • časté a úmyselné narúšanie vyučovania
  • fyzické napadnutie iného žiaka
  • fyzické sexuálne obťažovanie
  • šikanovanie iných žiakov
  • opakované zistené fajčenie, užitie drogy či alkoholu aj po pokarhaní triednym učiteľom
  • nevhodné sa správanie mimo školy znižujúce kredit školy ( kino, dopravný prostriedok)

 

 1. Zníženú známku zo správania  2. stupňa dostane žiak po prerokovaní na pedagogickej rade za :
  • mimoriadne závažné porušenie školského poriadku
  • za viac ako 15 neospravedlnených hodín (zavinených žiakom)
  • fyzické hrubé ublíženie či zranenie iného žiaka
  • hrubé alebo vulgárne osočovanie zamestnanca školy

 

5.  Zníženú známku  zo správania 3. stupňa dostane žiak po prerokovaní na pedagogickej rade za :

 • opakované priestupky , za ktoré bola znížená známka zo správania 2. stupňa
 • správanie žiaka je sústavne v rozpore s pravidlami správania
 • viac ako 200 neospravedlnených hodín ( zavinených žiakom )
 • za neustále opakovanie trestných činností

 

 

Pochvaly

 

1. Pochvalu triednym učiteľom dostane žiak :

 • výborný prospech a vzorné správanie
 • úspešnú reprezentáciu v okresnom kole
 • iné prospešné konanie podľa zváženia triednym učiteľom

 

2. Pochvalu riaditeľom školy dostane žiak za :

 • výborný prospech a vzorné správanie sa počas celého štúdia
 • úspešnú reprezentáciu v krajskom alebo vyššom kole
 • záslužný alebo statočný čin
 • iné prospešné konanie podľa zváženia riaditeľom školy

 

 

Záverečné ustanovenia

 

Triedny učitelia sú povinní oboznámiť s vnútorným poriadkom školy žiakov na začiatku školského roka a rodičov na Združeniach rodičov a pravidelne vyhodnocovať jeho plnenie. Dodržiavanie vnútorného poriadku školy je pravidelnou náplňou klasifikačných a hodnotiacich pedagogických a pracovných porád.

 

1. Vnútorný školský poriadok je záväzný pre :

 • všetkých pracovníkov, ktorí majú s organizáciou uzatvorený pracovný pomer
 • všetkých žiakov školy

 

2. Zmeny a doplnky vnútorného poriadku vydáva riaditeľ školy

3. Vnútorný poriadok je platný od 2. septembra 2013

 

 

 

 

 

                                                                                                –––––––––––––––––––

                                                                                                  Mgr. Beáta Figľárová

                                                                                                      riaditeľka školy

 

vv

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy

  Elokované pracovisko ŠZŠ: Lorencova 45, Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Fotogaléria