Navigácia

Zelená škola

Interná smernica

Pravidlá / Interná smernica pre znižovanie ekologickej stopy školy

 

prerokovaná na pracovnej porade dňa .......................                                                

prerokovaná v Kolégiu Zelenej školy dňa .......................

prerokovaná v Rade školy dňa .......................

 

Odpady sa triedia do nádob na to určených – papier, plasty, bioodpad a ostatný odpad v triedach a na chodbách. Za správnosť triedenia odpadu zodpovedajú žiaci a zamestnanci školy. Bioodpad vynášajú poverení žiaci každý deň na kompostovisko.

Elektroodpad a batérie sa zhromažďujú v nádobách na to určených. Pravidelne je zabezpečovaný ich odvoz do zberného strediska.

Nebezpečný odpad, ako syntetické farby a žiarivky, sa zhromažďuje na samostatnom sklade nebezpečného odpadu. Pravidelne je zabezpečovaný ich odvoz do zberného strediska. Nebezpečný odpad sústreďuje pán školník.

Papier sa, s výnimkou oficiálnych tlačív, používa z obidvoch strán.

 

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, Krompachy
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Fotogaléria