Navigácia

 • Svetový deň výživy

  16. októbra si pripomíname „Svetový deň zdravej výživy“. Pretože, výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie ale aj jednotlivých živín potrebných pre život. Výživa sa spoločne s fyzickou aktivitou a genetickou dispozíciou podieľa na výslednom výživovom stave jedinca.

  V rámci svetového dňa zdravej výživy sme si so žiakmi pripravili  ochutnávku ovocia a porozprávali sa o dôležitosti vitamínov pre naše zdravie. Žiaci ochutnali z každého druhu pripraveného ovocia a veselo rozprávali o tom, ktoré ovocie im najviac chutí.

  Mgr. Marcela Kolcunová, 11.10.2018

 • Šarkaniáda

  Šarkan patrí k symbolom jesene, a tak sme nezabudli ani na šarkaniádu, ktorá sa konala 11.10.2018. Spolu so žiakmi a zhotovenými šarkanmi sme sa premiestnili na Líščí vrch. Žiaci so šarkanmi vybehli na kopec odkiaľ začali púšťať šarkanov. Pre slabý vietor museli žiaci so šarkanmi behať dole kopcom. Niektorým šarkan vyletel aj pekne vysoko. Žiaci boli poučení aj o bezpečnosti pri behu. Domov odchádzali vo veselej nálade a šťastní.

  Mgr. Koršňáková, Mgr. Semanová, Mgr. Šumjaciová, 11.10.2018

 • Reklamácia

  V rámci získavania kompetencií z oblasti finančnej gramotnosti sa žiaci  rozhovorom dozvedeli základné informácie o právach spotrebiteľa a reklamácii tovaru. Porozprávali sme sa aj o ich skúsenostiach. Pokazila sa im nejaká vec, napríklad  topánky, zips na bunde, počítač, telefón, auto rodičov, kosačka, bicykel, alebo dostali ako darček niečo, čo nefungovalo.  Reklamovať tovar znamená oznámiť predajcovi poruchu a žiadať jej opravu alebo výmenu tovaru. K tomu, aby prebehla reklamácia z našej strany (strany spotrebiteľa) ľahko, musíme mať pripravené:  1. doklad o zaplatení – ten nám potvrdzuje, že sme za tovar zaplatili a kúpili ho v tej predajni, kam sme ho prišli reklamovať, 2. záručný list – ak sme ho dostali spolu s tovarom, je v ňom napísané, na čo sa reklamácia vzťahuje a na čo nie,              3. výrobok, ktorý ideme reklamovať.

  Reklamácia sa zvyčajne končí jednou z týchto možností: výrobok do jedného mesiaca opravia tak, aby fungoval;  nefungujúci výrobok vymenia za úplne nový; ponúknu iný výrobok v rovnakej cene; alebo vrátia peniaze. Po rozhovore si zahrali hru „Reklamujem tovar“. Spotrebiteľ reklamoval tovar a predavač sa snažil pomôcť, tovar vymenil. Žiaci sa pri činnostiach vystriedali a hra sa im veľmi páčila.

  Mgr. Anna Harmanová, 10.10.2018

 • Kriminalita v blízkom okolí

  Kriminalita je súčasťou každej spoločnosti. Je to jav, ktorý z nej nemožno vylúčiť. Kriminalita je zločinnosť, spoločenský jav, ktorým sa rozumie súhrn trestnej činnosti v určitej oblasti za určité obdobie. Kriminalita je súhrn trestných činov, ktoré spáchali, či už úmyselne, alebo z nedbanlivosti trestnoprávne zodpovední jedinci na istom mieste a za isté obdobie. Delikvencia mládeže je závažnou zložkou kriminality, na ktorú je potrebné sústrediť prevenciu.  V dešnej diskusii sme si povedali o tom, ako sa maju žiaci správať na verejnosti, ako  prejavovať slušnosť. Navzájom sa treba zdraviť, slušne oslovovať, poprosiť a poďakovať za pomoc, dbať na svoj zovňajšok, pomáhať slabším. Slušnosť je aj  nezaterasiť cestu iným,  odstúpiť nabok.

  Mgr. Svetlana Dravecká, 9.10.2018

 • Vyrezávanie tekvíc

  V jeseni máme k dispozícii množstvo prírodného materiálu, s ktorým si môžeme skrášliť naše okolie. Žiaci 5.A vyrezávali rôzne strašidlá do malých ozdobných tekvičiek. Napriek tomu, že pri práci museli byť veľmi opatrní, výsledok práce sa im veľmi páčil. Tekvičkami si neskôr skrášli svoju triedu a chodbu školy.

  Mgr. Mária Pitoňáková, 9.10.2018

 • Úcta k starším

  Mesiac október by mal byť pre náš všetkých pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí. Starnutie je zákonitý, všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj my ľudia. Je to nezvratný a postupný proces v našom živote. Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším. Láska a úcta k starším ľuďom je vysoko cenená a dôležitá. Žiakom sme rozhovorom priblížili ako uctievať starších ľudí. A naši žiaci majú svojich starkých veľmi radi. Pre svojich rodičov a starých rodičov vyrobili pozdravy.

  Mgr. Anna Harmanová, 9.10.2018

 • Svetový deň audiovizuálneho dedičstva

  Svetový deň audiovizuálneho dedičstva bol vyhlásený na Generálnej konferencii UNESCO v roku 2005 a pripomíname si ho 27. októbra. Obsahom audiovizuálneho dedičstva sú audiovizuálne dokumenty ako filmy, rozhlasové a televízne programy, audio a video nahrávky. Cieľom tohto dňa je zvýšiť medzinárodné povedomie o probléme zachovania audiovizuálneho dedičstva, o jeho krehkosti a zraniteľnosti.

  Pri tejto príležitosti si žiaci našej školy pozreli audiovizuálny dokument „Čo sa skutočne stane s plastom, ktorý vyhodíme“ a „Globálny dopad človeka na prírodu“. Téma plasty a odpad je v dnešnej dobe aktuálna a stále si treba pripomínať, že príroda je len jedna a treba ju chrániť.

  Mgr. Mária Pitoňáková, 9.10.2018

 • Ako predchádzať chrípke

  Žiaci  III.A a III.B  Špeciálnej základnej školy v Krompachoch sa  prostredníctvom prezentácie spojenej s krátkym výkladom naučili ako  jednoducho odlíšiť chrípku od nádchy, ale najmä ako predchádzať chrípke a akým spôsobom sa vyliečiť.

  Mgr. Alena Lešková,5.10.2018

 • Vyrob z biologického odpadového materiálu

  Triedna akcia „Vyrob z biologického odpadového materiálu“ bola zameraná na vyrobenie výtvarných prác s využitím biologického odpadového materiálu. Na zhotovenie sme potrebovali lístie z rozličných druhov stromov, ktoré sme natreli rôznymi farbami jesene. Žiakom sa táto aktivita veľmi páčila.

  Mgr. Lucia Galdunová, 4.10.2018

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Svetový deň prvej pomoci

  Svetový deň prvej pomoci - Iniciátorom Svetového dňa prvej pomoci je Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRCCS). Pod týmto názvom sa pripomína od roku 2003. Cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o významnej úlohe prvej pomoci v každodenných a krízových situáciách. V mnohých mestách sa konajú aktivity s ukážkami prvej pomoci. Ľuďom poskytujú rady a návody ako ošetriť najčastejšie poranenia, ako reagovať v situáciách ohrozujúcich život a zdravie človeka. Tento deň je tiež príležitosťou oslavy ľudí, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní prvej pomoci. Žiaci III.B a III.A si pri príležitosti svetového dňa prvej pomoci pripomenuli ako sa poskytuje prvá pomoc a pripomenuli si aj iné úlohy Červeného kríža.

  Mgr. Alena Lešková, 4.10.2018

 • Ako predchádzať úrazom v škole

  Po vyučovaní som v triede, formou prezentácie, zúčastneným ročníkom poskytla informácie o tom ako predchádzať úrazom v škole. Žiaci už mali poznatky z predošlých ročníkov, sami sa aktívne zapájali a rozprávali ako ich nepozorní spolužiaci prišli k úrazu, alebo ako sami predchádzajú úrazom. Bezpečnosť v škole je veľmi dôležitá, pokyny učiteľov treba plniť, pracovať aj na hodinách opatrne či už na pracovnom vyučovaní, výtvarnej výchove. Tiež cez prestávky nebehať, neštuchať kamarátov, nepodkladať nohu a podobne. Pripomenuli sme si aj ako pracovať s počítačom, neťahať káble, nepchať nič do zástrčiek. O všetkom informovať vyučujúceho. Na školskej nástenke visia potrebné a veľmi dôležité telefónne čísla na políciu, záchranku či požiarnikov, ktoré v prípade núdze voláme. Žiaci si ich zopakovali.

  PhDr. Gondová,4.10.2018

 • Jeseň v parku

  Leto je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých a slnečných dňoch sa k slovu hlási jeseň. Jeseň je ročné obdobie, ktoré k nám prichádza vždy v rovnakom čase, ako švihnutím čarovného prútika. Z krásneho a teplého leta sa časom vytvorí chladnejšie, ale zato pestrejšie obdobie jesene. S príchodom tohto obdobia sa mení celá príroda, mení sa všetko vôkol nás. Listy stromov najskôr zmenia farbu zo zelenej na žltú až na oranžovú a potom pomaly opadajú na zem, na ktorej vytvárajú farebné koberce. 

  V tomto ročnom období veľmi radi chodíme na prechádzky, pri ktorých si nazbierame veľa  rôzneho prírodného materiálu z ktorého potom   vyrábame rôzne figúrky a obrázky.

  Mgr. Marcela Kolcunová, 3.10.2018

 • Oboznámenie žiakov so školským poriadkom zvýraznením riešenia problematiky kriminality

  Žiakom som zopakovala  pravidlá školského poriadku, s ktorými sa oboznámili na začiatku školského roka, ako sa majú správať. Pripomenula som žiakom, že je zakázané nosiť do školy veci, ktoré nesúvisia s výučbou  napr: žuvačky, rádiá, volkmeny, CD prehrávače, karty, cigarety. Do školy majú prichádzať  po chodníkoch, a  cez cestu prechádzať na miestach vyznačených dopravným značením.  Počas cesty do školy aj zo školy by sa nemali biť, ani používať slovné nadávky. Ďalej sme si povedali, že majú byť slušne a čisto oblečení.

   Mgr. Svetlana Dravecká,  28.9.2018

 • Ako vzniká kniha?

  Dňa 28.9.2018 sa žiaci stretli na prezentovaní rôznych druhov kníh – detskej, pre mládež, kuchárskych i rôznych kníh pre dospelých. Oboznámili sa s tým čo každá kniha obsahuje a ako kniha vzniká. Žiaci spoznali prácu spisovateľov, editorov, výtvarníkov, grafikov, tlačiarov, kníhviazačov a predavačov kníh. Proces vzniku knihy je veľmi zložitý, preto si deti pripomenuli, že knihy si treba vážiť. Knihy sú našimi učiteľmi, priateľmi, spoločníkmi, zabávačmi,.... Na výrobu knihy je potrebný papier, preto sme pripomenuli ako papier vzniká a že je potrebné papier recyklovať. Spoznali sme materiál na ktorý písali naši predkovia – pergamen, papyrus, koža, ... V závere si žiaci vyskúšali kúpiť si knihu, poprezerali si knihy  a niečo z nich aj prečítali. Už teraz sa tešíme na ďalšie aktivity, ktorými budeme rozvíjať čitateľskú gramotnosť.

  Mgr. Anna Šimková, 28.9.2018

 • Týždeň propagácie zdravého životného štýlu

  Detský vek je najvhodnejším obdobím kedy sa rýchlo a ľahko fixujú vhodné stravovacie návyky, ktoré deti sprevádzajú celý život. Výchova k zdraviu musí byť uskutočňovaná cieľavedome a sústavne v spolupráci rodiny a školy. Pri usmerňovaní správneho životného štýlu detí a mládeže je dôležité dbať na to, aby sa  aktívne venovali pohybu a športovým aktivitám a neohrozovali svoje zdravie závislosťami. Zdravý životný štýl sú naučené cieľavedomé systematické činnosti, ktoré človek vykonáva pre svoje zdravie.

  V mesiaci september sme našu pozornosť venovali propagácií zdravého životného štýlu. Celý týždeň sme venovali rozhovorom, prezentáciám a nakoniec aj výtvarným aktivitám na danú tému.

  Mgr. Marcela Kolcunová, 28.9.2018

 • Šarkaniáda

  Jesenné obdobie je charakteristické svojimi znakmi. Svojou farebnosťou, babím letom, ale aj sychravým počasím. Okrem toho v jeseni sa púšťajú aj šarkany.

  Na hodinách výtvarnej výchovy a pracovnom vyučovaní sme zhotovili rôznych šarkanov. Niektoré boli smutné, niektoré veselé, niektoré mali farebné vlasy iné mali vyplazený jazyk. Presunuli sme sa na Bačov vrch. Aj keď nám počasie neprialo, pretože nefúkal vietor, aj tak bolo veľa radosti.

  Žiaci behali so šarkanmi v rukách a tešili sa. Všetci boli odmenení sladkosťami.

  S úsmevom sa vrátili do školy a žiaci si svoje zážitky rozprávali s usmiatou tvárou.

  Mgr. Darina Kandrová, 27.9.2018

 • Gaštankovia

  Keď lístie na stromoch začne meniť farbu a pod nohami nám zašuchoce prvé spadnuté lístie, je to znak, že k nám opäť zavítala jeseň. Jeseň nás každým dňom očarúva svojimi krásami a teší babím letom s poslednými teplými lúčmi slnka. Okrem opadaných listov k tomuto obdobiu neodmysliteľne patria aj pod lístím ukryté hladké hnedé plody – gaštany.

    Práve gaštany sú obľúbené pri stavaní rôznych dekorácií, postavičiek, zvieratiek. Z nazbieraných gaštanov sme so žiakmi vyrobili podľa vlastnej fantázie postavičky, húseničky a zvieratká. Tvorenie z gaštanov sa žiakom veľmi páčilo.

  Mgr. Anna Harmanová, 26.9.2018

 • 8.9. – Svetový deň prvej pomoci – Viem podať prvú pomoc?

  V mesiaci september, konkrétne 8.9. si pripomíname Svetový deň prvej pomoci. Poskytnúť človeku prvú pomoc v prípade ohrozenia života alebo zdravia je prejav ľudskosti, čo vštepujeme aj naším žiakom. Dňa 26.9.2018 sa druháci prezentáciou oboznámili aké rôzne úrazy a poranenia na nás čakajú v každodennom živote. Názornou ukážkou  a samotným precvičovaním sa učili obväzovať rany, zastaviť krvácanie z nosa, poskytnúť pomoc pri zlomenine, pri pohryznutí psom a podobne. Tieto aktivity sa žiakom veľmi páčili, pretože sa aspoň na chvíľu cítili ako tety lekárky a sestričky v nemocnici. Poskytnúť priateľovi no i nepriateľovi prvú pomoc je to, čo by malo byť samozrejmosťou u každého človeka. V závere sa s chuťou pustili do vymaľovania obrázka, ktorý bol tiež o poskytovaní prvej pomoci.

  Mgr. Anna Šimková, 26.9.2018

                 

 • Jeseň pani bohatá

  Jeseň  je jedno z tých najkrajších, najúžasnejších a najfarebnejších období roka. S príchodom jesene sa mení celá príroda, mení sa všetko vôkol nás. Listy stromov najskôr zmenia farbu zo zelenej na žltú až na oranžovú a potom pomaly opadajú na zem, na ktorej vytvárajú farebné koberce. So žiakmi sme vyrobili krásny jesenný strom prstovou metódou. Do vodových farieb namáčali pršteky a otláčali na papier. Pre žiakov to bola veľmi príjemná zábava.

  Mgr. Anna Harmanová, 25.9.2018

strana:

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy

  Elokované pracovisko ŠZŠ: Lorencova 45, Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Fotogaléria