Navigácia

 • Účelové cvičenie a športové hry

  Priebeh účelového cvičenia:

  V tento deň sa postupovalo podľa vypracovaného plánu. Žiaci počas cesty z budovy na Lorencovej ulici boli oboznámení priamo v teréne s bezpečnosťou na ceste, spoznávali dopravné značky, sledovali premávku. Po príchode na školský dvor Ul. SNP žiaci prešli postupne stanovišťami a to streľba zo vzduchovky, CO, prvá pomoc a hod granátom na cieľ /ktorý bol v ten deň doplnený/.Žiaci prešli stanovišťami podľa plánu. Nestal sa žiaden úraz.

  Priebeh športových hier:

  Postupovalo sa podľa plánu, žiaci boli v teréne na lúke. Počas cesty boli oboznámení z dopravnou výchovou, na lúke boli oboznámení s poskytovaním prvej pomoci v teréne za použitia dostupných pomôcok. Využité boli poznatky z vlastivedy a vecného učiva o prírode, vyzbierali odpadky v prírode a sledovali vtáctvo a spoznávali rastlinky. Keďže boli v prírode tak si zasúťažili a tak rozvíjali svoju obratnosť a kondíciu.

  Nestal sa žiaden úraz.

  PhDr. Gondová Ingrid, 21.6.2018

 • Bezpečné a zdravé prázdniny

  Beseda sa uskutočnila v komunitnom centre na Hornádskej ulici. Náčelník MS polície žiakom priblížil ako sa správať cez prázdniny, aby nedošlo k úrazom. Povedal im ako dodržiavať bezpečnosť hlavne pri rôznych športových hrách, kúpaní, bicyklovaní a výletoch s mladšími súrodencami. Tiež upozornil žiakov aby sa nevydávali z domu na dlhé cesty, nech sa nestratia, nech neostávajú a nekomunikujú s cudzími ľuďmi. Povedal im kde sa môžu obrátiť v prípade núdze, nešťastia, úrazu a pod. Beseda žiakom dala množstvo poznatkov za čo pánovi Náčelníkovi MS polície ďakujeme.

  PhDr. Ingrid Gondová, 20.6.2018

 • Športový deň - Zober loptu, nie drogy

  Problematika drog je v dnešnej spoločnosti veľmi aktuálnou témou.

  Pre mnohých mladých ľudí je  spôsobom trávenia voľného času. Škola by mala predstavovať bezdrogové prostredie a poskytovať vhodný príklad zo strany učiteľov, ktorí by mali žiakov naučiť vhodne tráviť svoj voľný čas.

  Organizovaním športových aktivít chceme spojiť športovanie a dobré pocity z neho s posilňovaním zdravia a odstrániť tak potrebu umelých zážitkov prostredníctvom drog.

  V snahe ukázať žiakom našej školy možnosti trávenia voľného času v spoločnosti svojich priateľov sme dňa 19.6.2018 zorganizovali v rámci projektu „Zober loptu, nie drogy“ v spolupráci s Občianskym združením „Zober loptu, nie drogy“    Športový deň.

  Tejto akcie sa zúčastnili všetci žiaci našej školy  v počte 114.

  V úvode tanečníci zatancovali Zumbu , ktorú nacvičovali v priebehu celého roka. Do tanca zapojili aj ostatných kamarátov . Následne sa utvorili  futbalové  a volejbalové družstvá.  V jednotlivých turnajoch ukázali žiaci svoju zdatnosť a schopnosť pre kolektívnu hru.

  Žiaci nižších ročníkov a žiaci B a C variantu sa prejavili v  aktivitách, ako napríklad stolný tenis,  floorball, hod na basketbalový kôš. Počas relaxu žiaci z nižších ročníkov vytvorili krásny plagát s protidrogovou tématikou.

  Počas celého dňa bol žiakom poskytovaný pitný režim a občerstvenie.

  V závere boli vyhodnotené všetky aktivity dňa vedením školy a koordinátormi  projektu „Zober  loptu, nie drogy . Najšikovnejší športovci, ale aj najsnaživejší žiaci dostali diplomy, sladkú odmenu a tričká s logom „Zober loptu, nie drogy.“

  Víťazmi sme boli všetci, ktorí sme trávili svoj čas pri športe v kolektíve svojich priateľov.

  Ďakujeme  Občianskemu združeniu „Zober loptu, nie drogy“ za spoluprácu a sponzorské  dary.  

  Mgr. Marta Belejová, Mgr. Sylvia Semanová, 19.6.2018                                                     

 • Tešíme sa na prázdniny

  Letné prázdniny sú dlhé školské prázdniny v lete ktoré začínajú spravidla  od začiatku júla do konca augusta. Cez toto obdobie sú žiaci väčšinou  doma, preto boli oboznámený ako sa máju správať a chovať cez letné obdobie.   Povedali sme si aj o poriadku okolo svojho obydlia a okolia. 

  Mgr. Dravecká, 18.6.2018

 • Poistenie

  Poistenie je vzťah medzi dvoma zmluvnými stranami - poistníkom a poisťovňou. Poistiť možno život, zdravie, úraz, invaliditu, majetok, zodpovednosť za škodu i finančné straty. Poisťovňa je finančný ústav, ktorý má licenciu na poisťovaciu činnosť. Jej úlohou je kryť poistné riziká - nebezpečenstvá, ktoré môžu viesť k vzniku poistnej udalosti. V rámci získavania kompetencií z oblasti finančnej gramotnosti sa žiaci z prezentácie a rozhovorov dozvedeli, že poistenie pomáha chrániť svoj život, či majetok pred neočakávanými životnými udalosťami. Na Slovensku si môžeme vybrať z mnohých produktov, ktoré ponúkajú rôzne poisťovne.

  Mgr. Anna Harmanová, 16.6.2018

 • Násilie a šikana

  Odhaliť šikanovanie v triede nie je jednoduché, pretože často nielen obeť, ale aj svedkovia majú strach a mlčia, čím však umožňujú agresorovi pokračovať v tejto spoločensky nevhodnej činnosti. Je potrebné si uvedomiť, že šikanovanie patrí medzi závažné sociálno-patologické javy, ktoré nesmú byť tolerované, pretože často poznačia dlhodobo psychiku obete a zároveň dávajú agresorovi šancu zvyšovať mieru násilia a doviesť ho až k páchaniu trestnej činnosti.

  Žiaci sa na danú tému porozprávali s odborníkmi v tejto oblasti. Prednášal im predseda Občianskeho združenia Matej Farkalin, spolu so svojou asistentkou.

  PhDr. Gondová, 15.6.2018

 • Bosorácka bodka na záver

  Školský rok 2017/2018 sme uzavreli poslednou aktivitou na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Žiaci sa započúvali do príbehu o zlej bosorke, ktorá zakliala maličkú Auréliu. Z nej chcela silom mocou spraviť tiež malú bosorku, ktorá by na všetky strany rozdávala iba zlo. Už v úvode boli zvedaví, či sa to podarí, alebo sa Aurélia zachráni. Aby to však žiaci nemali také ľahké, záver rozprávky si už museli vymyslieť sami. Mali rôzne nápady, ktoré sa snažili dať najprv na papier a nakreslili ako by sa príbeh mohol skončiť. Pracovali samostatne, no poniektorí aj v skupinách. V závere sa snažili prerozprávať to čo vymysleli. Spisovateľa, ktorého záver sa najviac žiakom páčil sme odmenili sladkou odmenou.

  Mgr. Šimková, 15.6.2018

 • Športové aktivity na školskom dvore

  Školský rok 2017/2018 ukončili prváci triednou akciou, ktorou boli športové aktivity na školskom dvore. V úvode aktivít boli žiaci oboznámení o dodržiavaní bezpečnosti počas všetkých športových aktivít nielen v škole, no aj doma počas letných prázdnin. Hra je pre dieťa to najprirodzenejšie, pri čom sa cítia dobre. V tomto duchu sme zoorganizovali športové popoludnie. Žiaci precvičovali jazdu na bicykli, učili sa preskakovať švihadlo, hádzať loptu do koša, driblovať... Zahrali sa spolu Kolo, kolo mlynské, Olijanko, či zasúťažili v skokoch na jednej nohe, znožmo alebo fúriky. Možno aj touto akciou sme deťom dali návod ako môžu počas voľných dní tráviť čas. Nech tento čas slúži aj na rozvoj ich športových zručností.

  Mgr. Šimková, 14.6.2018

 • Deň otcov

  Tretia júnová nedeľa patrí každoročne Dňu otcov. Úloha otca je v rodine a v živote veľmi dôležitá. Otec sa pre  deti stáva vzorom. Deti potrebujú cítiť, že otec je tu pre nich a že je prítomný nielen telom, ale predovšetkým duchom. On je ten, za ktorým môžu prísť nielen pri svojich úspechov,  ale aj počas pádov. Aj oteckovia si zaslúžia pozornosť. Po rozhovore sme so žiakmi  vyrobili darček -  košeľu s kravatou. Vyrobili ju z tvrdého bieleho papiera a na kravatu lepili z farebného krepového papiera pripravené guľky. Robili ich s úctou a radosťou. Veľmi sa tešili, ako svojim oteckom urobia radosť.

  Mgr. Anna Harmanová, 14.6.2018

 • Ochrana pred fyzickým, psychickým a sexuálnym násilím

  Prizvaní na besedu boli príslušníci polície, ktorí žiakom priblížili problematiku násilia, či už sexuálneho, fyzického a psychického.  Žiačkam zdôraznili, aby sa nebáli požiadať ich, alebo pedagógov o pomoc v týchto prípadoch. Rozprávali ako sa majú žiačky  brániť pri sexuálnom násilí, ako oznámiť danú skutočnosť. Povedali niekoľko príkladov psychického násilia, aby žiaci vedeli posúdiť daný problém. Názornými ukážkami priblížili ako postupovať pred fyzickým násilím.

  Ďakujeme príslušníkom polície za dôležité informácie a návštevu u nás v škole.

  PhDr. Ingrid Gondová, 14.6.2018

 • Medzinárodný deň detí

  Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku sa slávi  od roku 1952.

  Aj my sme si tento sviatok pripomenuli spolu so žiakmi. Pripravili sme pre žiakov množstvo hier. Na školskom dvore sme sa zahrali rôzne loptové hry. Chlapci hrali futbal a dievčatá volejbal. Neskôr sme si spoločne zahrali vybíjanú a kreslili sme na chodník. Keďže bolo veľmi horúco, na oddych od slnka, sme si pozreli v triede peknú rozprávku.

  Žiaci dostali aj sladkosti. Domov odchádzali s úsmevom na tvári.

  Mgr. Koršňáková, PhDr. Gondová, Mgr. Salanci, 1.6.2018

   

 • Fotky tried

 • Medzinárodný deň detí

  Dňa 1.6.2018 žiaci z našej školy oslávili svoj sviatok tak, ako sa patrí. Na začiatok ich krásneho dňa, pozerali rozprávky podľa vlastného výberu. Počas pozerania sa piekli klobásky, ktoré rozvoniavali po celej škole. Všetci sme sa presunuli do altánku, kde sme mali pripravené malé pohostenie. Pečené klobásky s malinovkou a chlebíkom. Nasledovala tretia časť – rôzne hry, súťaže, pexeso, loptové hry, švihadlá a bicykle. Ako odmenu dostali sladké maškrty. Domov odchádzali plní zážitkov a šťastní - veď tento deň patril našim deťom.

  Mgr. Kandrová Darina, 1.6.2018

 • Medzinárodný deň detí

  Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý   sa oslavuje  v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje  1. júna. Na Slovensku  a v niektorých ďalších krajinách sa slávi  od roku 1952.

  V tento deň sme si zo žiakmi kreslili na chodník, opekali klobásky, hádzali granátom, súťažili v prenášaní loptičky na lyžičke a iné rôzne hry.

  Mgr. Anna Ondášová, 1.6.2018

 • Pohybom k zdraviu

  Poďme sa hýbať ..
  .. slniečko už vychádza.... poďme sa podeliť o jeho prvé lúče cez rôzne pohybové aktivity na školskom dvore. 

  Pohyb je základnou potrebou i prejavom človeka. Je spojený s procesom jeho začleňovania sa do spoločnosti, učením a aj komunikáciou. Každá  pohybová činnosť,  je  predpokladom zdravého telesného, pohybového, funkčného, psychického a sociálneho rozvoja človeka. Pohyb znamená extra dávku úžitku pre zdravie, pre kvalitu života, pre nezávislosť. Týka sa to všetkých ľudí - tých, ktorí si hovoria "zdraví", aj tých, ktorí majú zdravotné postihnutie.

  V rámci tejto témy sme si so žiakmi urobili pohybové popoludnie v priestoroch školy.

  Mgr. Marcela Kolcunová, Ivan Šumjaci, 1.6.2018

 • O zázračných okuliaroch

  Čítanie je činnosť, pri ktorej sa ukáže či máme dobrý zrak. Dieťa, ktoré slabšie vidí zvykne skláňať hlavu príliš nízku ku knihe, alebo si môže mýliť písmenká, domýšľa si slová a pod. Veľakrát je preto objektom, z ktorého sa ostatné deti smejú. A stačí tak málo. Je potrebné zistiť pri takýchto prípadoch či naozaj nejde o poruchu zraku. Korekcia zraku vykoná lekár predpisom okuliarov. Pravidelným používaním okuliarov, môže dieťa opäť čítať, písať, kresliť tak ako jeho spolužiaci.

  A práve o chudobnom dievčatku, ktoré malo pokazené očká sme si prečítali rozprávku O zázračných okuliaroch. Čítali žiaci. Čítali sme prerušovane, aby sme pomocou otázok zistili, či vedia o čom čítajú. Rozprávka sa deťom veľmi páčila. Aj medzi nimi sú žiaci, ktorí potrebujú okuliare. V závere sme sa porozprávali o tom, prečo je dôležité odhaliť chyby zraku a ako to môže ovplyvniť náš ďalší život. Nezabudli sme si pripomenúť, že sa nemáme vysmievať deťom, ktoré nosia okuliare. Nevieme totiž či o chvíľu ich nebudeme potrebovať my.

  Mgr. Anna Šimková, 30.5.2018

 • Prevencia agresivity a šikanovania

  Sprievodným a charakteristickým znakom súčasnej postmodernej spoločnosti sú rôzne sociálno – patologické javy, ktoré nadobúdajú zo dňa na deň vzrastajúcu tendenciu. Nepochybne k nim môžeme zaradiť agresívne správanie a  šikanovanie. Šikanovanie žiaka svojimi spolužiakmi patrí do kategórie agresívneho správania.  Detská agresivita je problém celosvetový a jej prevencia sa vo vyspelých štátoch stáva predmetom výskumných prác psychológov, pedagógov, špeciálnych pedagógov. U nás na školách  tento jav vždy v nejakej podobe existoval. V súčasnosti však už nie je len záležitosťou vekového obdobia puberty a adolescencie, ale posúva sa do obdobia mladšieho školského veku.  

  Dňa 30.05.2018 sme si na našej škole urobili besedu na túto tému. Žiakov téma zaujala a zapájali sa do diskusie.

  Mgr. Semanová Sylvia, 30.5.2018

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Medzinárodný deň mlieka

  Mlieko a mliečne výrobky majú svoje nezastupiteľné miesto vo výžive ľudí. Mlieko nie je iba bežná potravina, mlieko a mliečne výrobky sú najmä nenahraditeľný zdroj výživných látok dôležitých pre rast ľudského organizmu.  Mlieko je našim hlavným zdrojom prísunu vápnika a je veľmi dôležitý pre stavbu kostí, zubov, ale aj celkového stavu človeka. Ďalej z látok ktoré obsahuje musíme spomenúť fosfor, draslík, sodík, horčík, vo veľmi malej miere chlór, síru a vitamíny.

  Dňa 23.5.2018 sme si tento významný deň  pripomenuli prezentáciou,  rozhovorom na danú tému a pochutili si na sladkom mliečku.

  Mgr. Marcela Kolcunová, Mgr. Svetlana Dravecká, Mgr. Lucia Galdunová, 23.5.2018

 • Domáce násilie

  Domácim násilím  môžeme povedať, že je každá forma ubližovania, prejavu nadvlády, zneužívania moci, vyhrážania, fyzického, sexuálneho a psychického nátlaku. Inými slovami - domáce násilie môže mať rôzne formy.

  Medzi najčastejšie patria:

  • fyzické týranie 
  • slovné útoky, psychické týranie 
  • sociálne týranie 
  • sexuálne zneužívanie 
  • ekonomická kontrola 
  • nátlak

  Žiaci sa pomocou prezentácie dozvedeli kedy ide o domáce násilie, že je to nerovnosť v postavení obete a násilníka. Cieľom násilníka je dostať obeť pod svoj vplyv a kontrolu. V prípade  ak sa nepodarí zastaviť násilie vlastnými silami, vyhľadajte okamžite pomoc! 

  Kontaktovať políciu na linke  112 alebo 158.

  Mgr. Svetlana Dravecká, 23.5.2018

strana:

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, Krompachy
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Fotogaléria