Navigácia

 • Vyberám si povolanie

  Už od detstva má každý človek sny o svojom budúcom povolaní, ktoré skôr či neskôr zmení. 

  Niektorí majú vo svojom živote jasno – presne vedia, akú prácu chcú robiť a akým smerom sa bude ich kariéra uberať. Sú však aj takí, ktorí si nie sú celkom istí, aké povolanie si vybrať alebo či je ich súčasné zamestnanie pre nich to pravé a či sa rozhodli dobre. Je  dobré, keď dieťa už dlhšiu dobu vie, k čomu inklinuje, čo ho baví.  Výber strednej školy je veľmi dôležitý a v dnešnej dobe  je možno náročnejší hlavne kvôli tomu, že rodičia musia  rešpektovať záujmy svojich detí a tiež možnosť uplatnenia sa na trhu práce. Niekedy je veľmi náročné skĺbiť tieto dve skutočnosti. 

  Dňa 12.12.2018 sme si na našej škole urobili so žiakmi besedu, kde sme si porozprávali kam na strednú školu tak, aby  potom žiaci mohli vykonávať povolanie, ktoré by ich bavilo. Žiaci sa do diskusie zapájali a ich záujem o povolanie a profesiu bol rôzny a u niektorých veľmi zaujímavý.

  Mgr. Sylvia Semanová, 12.12.2018

 • Vianočné zvyky a tradície

  Pomaly sa blíži čas Vianoc, preto sme so žiakmi 5.A triedy usporiadala diskusiu o vianočných zvykoch a tradíciách. Každý žiak povedal ako slávia Vianoce a aké tradície dodržiavajú. Po diskusii žiaci nakreslili dva zvyky, a to krájanie jablka a liatie olova.

  Mgr. Mária Pitoňáková, 11.12.2018

 • Práva dieťaťa

  Po vyučovaní som v triede zorganizovala besedu na túto tému. Žiaci už mali z minulosti poznatky k tejto téme. Sami sa aktívne zapájali do besedy a rozprávali príklady , negatívne veci odsudzovali . Niektorí už v rodinách mali negatívne skúsenosti, povedali sme si ako týraniu zabrániť a ako pomáhať deťom, mladším súrodencom a spolužiakom. Pripomenula som im ako nahlásiť týranie, komu sa zveriť a kto žiakom môže pomôcť.

  Verím, že pripravená beseda im priniesla množstvo nových poznatkov.

  PhDr. Gondová Ingrid, 11.12.2018

 • Mobilné telefóny ako zdroj informácií

  Mobilné telefóny sú súčasťou nášho života. Mnohí si už ani nevedia predstaviť, že by mobily neexistovali, alebo by ich nepoužívali. Dospelým sa často stáva, že majú medzery v používaní mobilných telefónov. V tom ich často predbehnú deti. Preto sme v našej škole zorganizovali výtvarnú súťaž. Úlohou žiakov bolo nakresliť čo najkrajší mobilný telefón. Výtvarné práce boli nádherné.

  Mgr. Mária Pitoňáková, 10.12.2018

 • Vianočné pečenie a výroba vianočných ozdôb

  Blíži sa čas Vianoc, ktorý je spojený s vianočným pečením koláčov. Aj my sme spoločne so žiakmi využili tento čas na pečenie koláčov. Žiakom sme rozhovorom priblížili prípravu na Vianoce, výrobu vianočných ozdôb a pečenie koláčov. Pre žiakov sme zabezpečili suroviny, aby vlastnou prácou si vyskúšali pečenie. Dievčatá za pomoci učiteliek pripravili cesto a potom  ďalší žiaci si vyskúšali vykrajovať rôzne tvary. Po upečení koláčikov sa s chuťou ponúkli všetci žiaci. Ku koláčikom sme ešte žiakom pripravili bylinkový čaj. Bylinky si žiaci vypestovali na školskom pozemku.    

  Mgr. Svetlana Dravecká, Mgr. Marcela Kolcunová, Mgr. Anna Harmanová, Mgr. Anna Ondášová, Mgr. Alena Lešková, Mgr. Denisa Hvizdošová, Mgr. Daniela Kandriková, 7.12.2018

 • Mikuláš

  Aj tento rok k nám zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi, Anjelikom a Čertom, a všetkým rozdal sladkosti.

  Ďakujeme

  6.12.2018

 • eTwinning – vianočný stromček

  V projekte eTwinning sme si vybrali tri udalosti a sviatky, ktoré sa slávia v zime. Ako prvú udalosť spracovali tému Vianoce – vianočný stromček. Najprv sme sa o sviatkoch porozprávali, potom sme vystrihli vianočné stromčeky z tvrdého farebného papiera a ozdobili sme ho. Žiaci túto prácu zvládli veľmi dobre.

  Mgr. Mária Pitoňáková, 6.12.2018

 • Kampaň Červené stužky Hodnotiaca správa

  Červené stužky sú symbolom boja proti chorobe AIDS.

  Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.

  V rámci dvanásteho ročníka kampane Červené stužky bolo vyhlásených množstvo súťažných aktivít. My sme sa do projektu zapojili viacerými aktivitami. Našou prvou aktivitou, ktorú sme už splnili bolo zhotovenie Loga pre Červené stužky s motívom AIDS. Spoločne so žiakmi sme sa na danú tému rozprávali. Taktiež sme si spoločne pozreli dvd - Príbehy anjelov. Aby sme si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS - 1.12., v danom týždni sme nosili na tričkách pripnuté červené stužky.

  Žiaci boli informovaní o probléme AIDS, naučili sa, ako sa vírus HIV získa, ako sa prenáša, aj o prevencii. Žiaci sa radi zapájali do zhotovovania výtvarných prác. Aktivity sú zverejnené na webovej stránke našej školy.

  Hodnotiaca správa bola zaslaná na webovú stránku cervenestuzky.sk.

   

  Mgr. Janka Koršňáková, PhDr. Ingrid Gondová, 5.12.2018

 • Ozdôbky na stromček

  Vianoce sú najkrajším obdobím v roku. Všetci ich máme radi, všetci sa na ne tešíme. Najkrajším a neodmysliteľným symbolom Vianoc je vianočný stromček. So žiakmi sme vyrobili z farebného a kancelárskeho papiera ozdôbky na vianočný stromček. Z výroby ozdôbok mali žiaci veľkú radosť.

  Mgr. Anna Harmanová, 4.12.2018

 • Zumba

  Zima je typická krátkymi dňami a dlhými večermi. S tým súvisí, že ľudia sú menej fyzicky aktívni. Preto sme zorganizovali pre našich žiakov zumbu. Každá trieda vytvorila družstvo. Žiaci 5.A boli červení, žiaci 6.A boli modrí a žiaci 8.A boli žltí. Družstva tancovali na rôzne pesničky a snažili sa čo najviac napodobniť tanečné pohyby. Víťazom sa stalo družstvo modrých. Žiakom sa tanečná aktivita veľmi páčila a domov odchádzali nadšení.

  Táto športová akcia bola vedená v duchu „Zober loptu, nie drogy“. Počas celej akcie vládla zdravá športová atmosféra. Cieľom bolo podporiť športovanie v škole a motivovať žiakov k športovým aktivitám vo voľnom čase.

  Mgr. M. Belejová, Mgr. M. Pitoňáková, 3.12.2018

 • Nosenie červenej stužky

  Jednou z najúspešnejších kampaní, zvyšujúcich povedomie ľudí o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie, je Medzinárodný deň boja proti AIDS (World AIDS Day). Celý svet si ho pripomína 1. decembra. Koncepcia  Svetového  dňa  boja  proti  AIDS  vznikla  v  roku  1988  na  svetovom  summite  ministrov  zdravotníctva  o programoch prevencie AIDS.

  Spoločným medzinárodným symbolom informovanosti o problematike HIV a AIDS  je červená stužka.

  Tento deň sme si pripomenuli rozhovorom o zákernej chorobe AIDS a nosením červenej stužky. V škole boli počas týždňa vyvesené plagáty s danou témou. Žiaci našej školy sú dostatočne informovaní o probléme AIDS, vedia ako sa vírus HIV získa, ako sa prenáša, ako sa tlmí.

  Mgr. Janka Koršňáková, PhDr. Ingrid Gondová, 3.12.2018

 • Červené stužky

  Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Na Svetový deň boja proti HIV/AIDS, ktorým sa stal prvý december, si ľudia na celom svete pripínajú červenú  stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj k HIV/AIDS. Červená stužka vznikla v New Yorku v roku1991.

  Posolstvá červenej stužky:

  • záujem a solidarita s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS,
  • nádej, že boj s nákazou HIV a chorobou AIDS bude raz vyhratý,
  • podpora tých, ktorí žijú s HIV/AIDS.

  Do celoslovenskej kampane sa  zapojili triedy našej školy aj so svojimi triednymi učiteľkami. Kampaň sme podporili výrobou a nosením červenej stužky ale aj  výtvarnou aktivitou.

  V mesiaci október sa žiaci prvého ročníka na odporúčanie pedagogicko -  organizačných pokynov zapojili  aj do súťaže „Logo pre červené stužky“.

  Mgr. Anna Ondášová, Mgr. Anna Harmanová, Mgr. Alena Lešková, Mgr. Svetlana Dravecká, Mgr. Marcela Kolcunová,  Mgr. Denisa Hvizdošová, 3.12.2018

 • Tvorivé hry

  Rozprávka je silný prostriedok socializácie a individualizácie rozvíjajúcej sa detskej osobnosti. V rukách učiteľa sa  rozprávka môže stať účinným nástrojom edukácie detí predškolského a mladšieho školského veku.

  Na  hodine vecného učenia sme so žiakmi  preberali tému: hygiena - zdravé zúbky. Žiakov vyučovacia hodina  zaujala a každý z nich vedel na danú tému veľa rozprávať, preto, sme si    po vyučovaní urobili tvorivé popoludnie a na danú tému sme vymysleli peknú rozprávku s názvom „ O levovi, ktorý si neumýval zúbky.“ Popoludnie sa nám veľmi páčilo, bolo tvorivé a veselé.

  Mgr. Marcela Kolcunová, 28.11.2018

 • Naučím sa učiť

  Ako sa správne učiť? Málokto si však pripustí, že aj naučiť sa správne učiť si vyžaduje učenie a často je to dlhodobé a náročné učenie.

  ,,Skôr či neskôr príde u študentov stres, strata motivácie, totálna nechuť vôbec sa nad nejakou školou zamýšľať, a už vôbec nie zamýšľať sa nad tým, ktorým smerom sa má uberať ich život, a ako tomuto svetu najviac prospejú. Školu nezmeníš, ale môžeš sa učiť inovatívnejšie po svojom, a dokonca sa učenie môže stať tvojou záľubou,“ 

  Dňa 28.11.2018 sa na našej škole uskutočnila prednáška na tému „Naučím sa učiť“.  

  Cieľom prednášky bolo  u žiakov zanechať hlbší zmysel učenia sa, potrebnosť jednotlivých predmetov a podporiť správnu techniku učenia sa a sústredenia sa.

  Veríme, že im táto prednáška pomôže vzbudiť záujem o učenie, ale hlavne v dosahovaní lepších výsledkov.

  Mgr. Sylvia Semanová, 28.11.2018

 • Prvá pomoc pri zlomeninách hornej a dolnej končatiny

  Žiaci I.A, III.B a ôsmeho ročníka Špeciálnej základnej školy v Krompachoch si prostredníctvom prezentácie a praktických video ukážok prvej pomoci pri zlomenej hornej, alebo dolnej končatine  zopakovali ako môžu poskytnúť prvú pomoc napríklad svojmu kamarátovi, ktorý spadol a zlomil si nohu.

  Mgr. Alena Lešková, 23.11.2018

 • Lož má krátke nohy

  Každý z nás sa už dostal do situácie, keď bol oklamaný. Stáva sa, že nás niekto oklame nechtiac, no zámerné klamstvo je už vážna vec. Dôležité je, aby si klamár nezvykol využívať klamstvo na zbavenie sa zodpovednosti za svoje činy alebo sa neprávom obohatil. Napr. zvaliť vinu na niekoho iného, ukradnúť nejakú vec, ...

  V rámci získavania kompetencií z oblasti finančnej gramotnosti sa žiaci  rozhovorom dozvedeli o možných spôsobov riešenia finančných situácií, v ktorých sa môžu stretnúť s klamstvom, podvodom a nečestným správaním. Na interaktívnej tabuli sme si prezreli rozprávku, v ktorej sa stretli s klamstvom – O kozliatkach, kde vlk klamal kozliatka, že je ich mamička. Porozprávali sme sa aj o situácií, kedy sa stretli s nečestným, neférovým správaním napríklad v škole. Pri riešení rôznych situácii si žiaci uvedomili, že majú zostať sami sebou, vyvarovať klamstvu a neoklamať ani vo vážnych situáciách.

   

  Mgr. Anna Harmanová, 22.11.2018

 • Exkurzia do Mestskej knižnice v Krompachoch

  Dňa 22.11.2018 sme so žiakmi našej školy navštívili Mestskú knižnicu v Krompachoch. Srdečne nás privítala p. Janka Jurečková.

  Žiakov informovala ako sú knihy v knižnici zoradené, ako si čo najľahšie vyhľadať čo nás zaujíma a kopu ďalších zaujímavých vecí. Potom nás usadila a ponorili sme sa do krásneho príbehu o dievčatku Sofii a jej priateľke Betke. Nebola to však obyčajná priateľka. Bola to tekvička, s ktorej si Betka spravila bábiku. Žiaci so zatajeným dychom počúvali ako sa príbeh skončí, pretože Betka začínala pomaly mäknúť. Samozrejme, aby p. knihovníčka zistila či žiaci príbehu rozumejú, pripravila si pre nich otázky, obrázky, podľa čoho žiaci odpovedali.

  Popri tom si žiaci zopakovali ako sa mení počas ročných období naša príroda, hlavné znaky jesene a podobne. Nezabudli sme zarecitovať a zaspievať všetky jesenné básničky a pesničky, ktoré poznáme.

  Príbeh o Sofii a tekvičkách  sa žiakom veľmi páčil. Poďakovali sme sa p. Jurečkovej za čas strávený s nami a už teraz sa tešíme, kedy Mestskú knižnicu navštívime opäť.

  Mgr. Anna Ondášová, Mgr. Lucia Galdunová, Mgr. Darina Kandrová, Mgr. Veronika Pavolová, Mgr. Anna Šimková, Regina Bandžuchová, Ivan Šumjaci, Mgr. Daniela Kandriková, 22.11.2018

 • Zásady správnej výživy

  Strava je základným faktorom podmieňujúcim zdravie. Hlavný problém dnes spočíva v tom, že ľudia sa prejedajú a sú pretučnelí, a to aj preto, že nemajú dostatok pohybu a správnu životosprávu. Bežná strava v priemyselne rozvinutých krajinách obsahuje asi 40 % tuku a práve tu treba urobiť zásadnú zmenu. Je potrebné znížiť množstvo prijímaných živočíšnych a mliečnych tukov a nahradiť ich tukmi rastlinnými. Tým sa zníži aj riziko srdcovocievnych ochorení , infarktu a niektorých druhov rakoviny. Treba sa vyhýbať hamburgerom, rožkom s párkom, zemiakovým lupienkom, krémovým tortám a zákuskom, pretože sú veľmi bohaté na tuky a obsahujú veľa joulov. Na druhej strane je potrebné prijímať v čerstvej zelenine a ovocí hodnotné vitamíny a vlákninu bez obsahu tuku.
  Spolu so žiakmi sme si pozreli prezentáciu s témou Zásady správnej výživy. Porozprávali sme sa o tom, ako sa máme správne stravovať. Žiakom sa prezentácia páčila a aktívne sa zapájali do rozhovoru.

  Mgr. Koršňáková, 21.11.2018

 • 21.11. – Svetový deň pozdravov – zásady slušného správania

  Dňa 21.11.2018 sme si so žiakmi II.A pripomenuli Svetový deň pozdravov. Pozdrav je najbežnejší a najjednoduchší prejav úcty voči inému človeku. Od malička učíme deti slušne pozdraviť a hoci nevedia ešte rozprávať, rodičia ich učia zamávať, poslať vzduchom bozk a podobne. Aj to je forma pozdravu. So žiakmi sme hľadali spôsoby, ktorými môžeme pozdraviť svojich kamarátov, rodičov, učiteľov, predavačky a podobne. Niekedy boli žiaci prekvapení, ako málo stačí, aby človek pozdravil. Zistili, že nemusí ísť o verbálny prejav. Pozdraviť môžeme aj svojou mimikou, gestom.

  Vyskúšali sme si rôzne formy pozdravu, zahrali motivačné hry a pridali vlastnoručne vyrobený pozdrav s papiera pre Ježiška, pretože Vianoce sú už za dverami. Naučili sme sa zásady pri pozdravoch – kto zdraví prvý a pod.

  Žiaci určite nezabudnú, že pozdraviť niekoho je to najmenej ako prejaviť úctu a niekedy stačí aj maličké gesto či úsmev.

  Mgr. Anna Šimková, 21. 11 2018

 • Červené stužky - Príbehy anjelov

  V tento deň, po vyučovaní, sme zhromaždili žiakov v triede, kde sme im formou filmu na dvd nosiči, s názvom Príbehy anjelov, priblížili problematiku AIDS. Žiaci pozorne sledovali film, potom k danej téme rozprávali na položené otázky a pripomenuli sme si prevenciu.

  Onemocnenie AIDS spôsobuje vírus, ktorý je označovaný ako HIV. Tento vírus je patogénny výlučne pre človeka a vyvoláva onemocnenie s dlhodobým latentným obdobím a chronickým priebehom. Po vniknutí do organizmu tu vírus pretrváva po celý život. Infekcia vedie väčšinou ku smrti nemocného.    

  Žiakov film upútal a veríme, že si odniesli množstvo kladných poznatkov.

  PhDr. Ingrid Gondová, Mgr. Janka Koršňáková, 21.11.2018

strana:

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy

  Elokované pracovisko ŠZŠ: Lorencova 45, Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Fotogaléria